รางวัลผลรวมคะแนนเฉลี่ย การประเมิน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคา 2567 ตัวแทนผู้บริหารเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลผลรวมคะแนนเฉลี่ย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับประเทศ และรับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-Net) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน