ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวดิษยา  กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยา รับโล่รางวัลด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และโล่รางวัลด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) พร้อมด้วยนางวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล และเด็กหญิงวรวลัญช์ โฆษิระโยธิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.4-6 มอบโดย ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และในการนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมจัดบูทแสดงผลงานแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรี