พิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2566 คุณครูดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่ชนะการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสสวท. มีรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

ครูที่ปรึกษา

และทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับโล่รางวัลเหรียญทอง(ชนะเลิศ) การประกวดผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษาประเภทการทดลองหรือสำรวจ ของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566