พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม เพื่อประกาศตนให้ปรากฎว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา