ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  

โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนดุสิตวิทยา มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของระดับสังกัดย่อย ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ


1. เด็กหญิงเบญญาภา บุญชม้อย 2. เด็กชายณัฐพัชร์ ตันเจริญ         3. เด็กชายกฤตเมธ ทรัพย์กุญชร

4. เด็กหญิงพิชญ  ศรีสวัสดิ์                      5. เด็กหญิงปนัดดา ทิมพิทักษ์                 6. เด็กชายรัฐภูมิ แซ่กิม     

7. เด็กหญิงรินรดา วงศ์ซื่อ                        8. เด็กหญิงภควัณ อำไพ                         9. เด็กชายศุภวิชญ์ ผานาค                         

10. เด็กชายพิสิษฐ์ บัวคำ                       11. เด็กหญิงชิตชญาพร เปลี่ยนพุ่ม        12. เด็กหญิงชิตชมัยพร เปลี่ยนพุ่ม                                                                        

13. เด็กหญิงอรณิชชา ท้าวอินทร์          14. เด็กหญิงธนัชชา มากสุดใจ                15. เด็กหญิงสวพร แพงแสน                        

16. เด็กชายธชย ทองสมิง                      17. เด็กหญิงธันยชนก นิโกรธา                18. เด็กหญิงอริสรา รักศรี                                                                        

19. เด็กหญิงกวิสรา ตั้งรัตนเมธี               20. เด็กหญิงณิชาภัทร ทองอ่อน             21. เด็กชายธีรภัทร อ่อนน้อย                      

22. เด็กหญิงกัญทรภัทร ศรีพนมวรรณ์   23. เด็กหญิงพีระดา สิงพิทักษ์