ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2566


เมื่อวันที่ 26 มีนามคม 2567 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนดุสิตวิทยา มีผลการทดสอบที่น่าภาคภูมิใจ ดังนี้ 


1. เด็กชายกิตติธัช  พรมรัตน์

2. เด็กหญิงญานิกา  เครือดวงคำ

3. เด็กหญิงปณาลี  ผาสุก

1. เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒน์จักราภรณ์

นักเรียนที่มีผลการทดสอบได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน  12 คน และ 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 26 คน

นักเรียนที่มีผลการทดสอบได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน  6 คน และ 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 2 คน

นักเรียนที่มีผลการทดสอบได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน  2 คน และ 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 10 คน

นักเรียนที่มีผลการทดสอบได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน  10 คน และ 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 15 คนข้อมูลอ้างอิงจาก รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี

   วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

           เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒน์จักราภรณ์

    วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

           เด็กชายพีรณัฐ  พิพัฒน์จักราภรณ์

    วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

                 เด็กชายกิตติธัช  พรมรัตน์

    วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

                    เด็กหญิงปณาลี  ผาสุก