การประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 9-10 กันยายน 2566 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนดุสิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 โดยวันที่ 9 กันยายน 2566 รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้มอบรางวัลผลงานนักเรียนโรงเรียนดุสิตวิทยาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับดีมาก และในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับดีมากนำเสนอผลงานระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทการทดลองของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ผ่านระบบ Zoom Clound Meetings