ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตธัมโม  ดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในเรื่องกฏระเบียบการใช้บริการห้องสมุด เวลาเปิดให้บริการ ระเบียบการยืมคืนหนังสือ และแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน รวมถึงเรียนรู้การค้นคว้าหนังสือตามหมวดหนังสือต่างๆ ตามระบบทศนิยมดิวอี้ เพื่อให้นักเรียนใช้บริการห้องสมุดอย่างถูกต้องเหมาะสม กระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ