นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษา และตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้เข้ามานิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพและการจัดการศึกษา และตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุน   โดยทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน ทั้งด้านวิชาการและการบริหารงานโรงเรียน  อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง