นิเทศและอบรมเพื่อพัฒนาการสอนวิทยาการคำนวณ
โดย True Click Life

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ได้เข้ารับการนิเทศและอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อนำมาการทำงานและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้