ทัศนศึกษา อ.1-ป.2 “Sea Life Bangkok Ocean Wold”

เมื่อวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ Sea Life Bangkok Ocean Wold ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในสภาพแวดล้อมที่น่าประทับใจ กระตุ้นให้เด็กๆเกิดจินตนาการและตื่นตา ตื่นใจไปกับสัตว์น้ำนานาชนิด อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย