การทดสอบ RT ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการทดสอบอ่าน RT (Reading Test) การทดสอบทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน  ณ สนามสอบโรงเรียนดุสิตวิทยา   ซึ่งนักเรียนให้ความสำคัญกับการอ่านในครั้งนี้อย่างมาก  สังเกตได้จากความตั้งใจเขียนและอ่านทำให้การสอบในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี