ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 1/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้เชี่ยวชาญในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เข้าประเมิน เพื่อเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำด้านคุณภาพการบริหารจัดการและด้านคุณภาพคุณครู โดยได้สังเกต/สอบถามเกี่ยวกับการมอบหมายนโยบาย การประชุมเพื่อกำกับติดตามแผนพัฒนาโรงเรียน  สังเกตชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และร่วมกันสะท้อนผลการนิเทศติดตามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566