จิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้นำเงินที่ได้จากการเปิดรับบริจาคจากผู้ปกครอง ครูและบุคคลากร ไปมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,840 บาท โดยมีแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นผู้แทนรับมอบ