ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ป.6 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดุสิตวิทยานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริง ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีฐานกิจกรรมที่ได้ความรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุก ฐานการเรียนรู้บ้านพลังงาน ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศกับการประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ฐานดาราศาสตร์และอวกาศ ฐานการเรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค(สสส.) และฐานการเรียนรู้อยู่กับยุง