ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป.2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกกระบวนการคิด ค้นคว้า สังเกต และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  เด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมฐานต่าง ๆ  และเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ผ่านการตั้งคำถาม สมมติฐาน และทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน