กิจกรรมค่ายจริยธรรม ป.4 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจริยธรรม ณ วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ฝึกความอดทนอดกลั้น การอยู่ในระเบียบวินัย และมีสำนึกรักวัฒนธรรมที่ดีงาม นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิกับพระภิกษุสงฆ์