ครูพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมครูพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้สนทนาเกี่ยวกับผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล