กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยใช้ประสบการณ์ตรงของเด็ก เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจการเรียนรู้มากขึ้น การทดลองวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่เด็กเกิดความอยากรู้ หรือความสงสัยด้วยการหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีความคิดการกระทำเป็นของตนเอง การได้คิด ได้สังเกต ได้สำรวจ ได้ค้นคว้าทดลองและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในระยะยาวมากยิ่งขึ้น