Team Dusit ออกกำลังกาย ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Team Dusit ออกกำลังกายขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมแอโรบิค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรินทร์ สมิทธิ์เชิญ มาเป็นวิทยากรผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิค