กิจกรรม Dusit House
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม House Day ปีการศึกษา 2565  ประกอบด้วยการแข่งขันหลากหลายรายการ  โดยในระดับอนุบาลมีการแข่งโยนถุงทรายเข้ากรอบ   และในระดับประถมศึกษา มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านต่างๆ ได้แก่ การตอบปัญหาวิชานาฎศิลป์ การแข่งขันวิชาศิลปะในหัวข้อวาดเส้นเติมสี และการแข่งโยนบอลลงตะกร้า