กิจกรรม Dusit House
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม House Day ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  โดยในระดับอนุบาลมีการแข่งขันกลิ้งลูกบอลเข้าตะกร้า ยิงบอลเข้าโกล   ส่วนระดับประถมศึกษามีการแข่งขันตอบปัญหากีฬาและนันทนาการ การแข่งขันยิงบอลเข้าโกล การแข่งขันทักษะทางคณิตแบบรูปและอนุกรม การตอบปัญหาวิชาภาษาไทย คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้  การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสสารและพลังงาน  การตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ Spelling Bee  การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการคิดในกิจกรรมต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบ้านตนเอง