กิจกรรม Dusit House
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

ในช่วงเดือนพฤษภาคมและ มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม House Day ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ Sports Competition, Math Competition, Thai Language Competition และ Science Competition

โดยในระดับอนุบาลมีการจัดกิจกรรมโยนบอลสองมือ การโยนบอลมือเดียว  ส่วนระดับประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากีฬาเพื่อสุขภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ การตอบปัญหาวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะการคิดในวิชาต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทำงานเป็นทีม อีกทั้งรู้จักและเคารพกฎกติกา