กิจกรรม Dusit House
กรกฎาคม - กันยายน 2565

ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายนที่ผ่านมา โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรม House Day ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ English Language Competition, Social Studies & History Competition, Dance & Music Competition และ Art Competition

โดยในระดับอนุบาลมีการจัดกิจกรรมวิ่งวิบาก ชักเย่อ และ Tug of War ส่วนระดับประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา Vocabulary ตอบปัญหาพุทธประวัติ ตอบปัญหาดนตรีไทย-ดนตรีสากล วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การตอบปัญหากีฬาสร้างสุข คณิตเสริมทักษะ กิจกรรมตอบปัญหามาตราตัวสะกด การตอบปัญหาเรื่องพืช การตอบปัญหาด้านวัฒนธรรมและชุมชน และกิจกรรมการตอบปัญหาภาษาท่าและนาฏยศัพท์ เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ รู้จักเคารพกฎกติกา