แนะแนวการศึกษาต่อมัธยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง ขั้นตอนการสมัครสอบ สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอน