เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีคณะครูระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลร่วมกันจัดฐานกิจกรรมตลอดเส้นทางภายในและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนดุสิตวิทยา  นอกจากจะเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีนิสัยช่างสังเกตจดจำ รู้จักฟัง มีความซื่อสัตย์ อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว  นักเรียนยังได้รับความสนุกสนานและปลูกฝังความสามัคคีอีกด้วย