อบรม Canva for Education

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Canva ซึ่งเป็นออนไลน์แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายและสวยงาม โดยมี ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มาเป็นวิทยากร สอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Canva และการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ของครู