อบรม Applying a Project-based Approach for Innovative Teaching & Learning

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applying a Project-based Approach for Innovative Teaching & Learning จัดการอบรมโดย True Click Life โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นที่การนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Approach) มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ