อบรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพฯ  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ในการนี้ครูผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ มากกว่าเนื้อหาความรู้เพียงอย่างเดียว