สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565  เพื่อวัดและประเมินผลนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ สทศ. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ยึดหลักความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้