สัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องสมุดสุพรพัฒน์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2565  ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล กิจกรรมการประกวดจัดสวนขวด กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "โลกไร้มลพิษ" และกิจกรรมประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนำไปสู่การสร้างชิ้นงานและออกแบบนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  และผลการแข่งขันได้ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายการกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ 2565

15-08-65

ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวิทยาศาสตร์ 2565

15-09-65