วางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2565

ช่วงเดือนเมษายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำตารางจัดการเรียนการสอน และปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565