วันเด็กแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเด็กทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล  กิจกรรมสังสรรค์ภายในชั้นเรียน  การเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  การจับฉลากของขวัญ  และกิจกรรมน้ำใจจราจร เพื่อเป็นการขอบคุณตำรวจจราจรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณโรงเรียน