วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ครั้งที่ 3/2565 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3  ปีการศึกษา 2565  เพื่อแจ้งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูประจำชั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล   นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมใหญ่เป็นครั้งแรก หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง  โดยการประชุมครั้งนี้มีนางสาวดิษยา กุโลภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้บรรยายแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคตอันใกล้