วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2565 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน