วันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันครูพบผู้ปกครอง ระดับอนุบาล ครั้งที่ 1/2565 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565  เพื่อรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ของระดับประถมศึกษา  และรายงานพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนระดับอนุบาล  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน