พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ครู และปลูกฝังความกตัญญูกตเวที  ในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีภายในห้องเรียนไปควบคู่กับพิธีใหญ่ เพื่อลดความแออัดในบริเวณพิธี  โดยมีการถ่ายทอดสด (live broadcast) ไปยังห้องเรียน