ผลประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4
ระดับดีเยี่ยม

ตามที่โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4  โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนทางออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด สมศ. ได้ส่งรายงานผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ประกอบด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548  ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2550  และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555  โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาเพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลการประเมินภายนอกระดับคุณภาพดีมาก (ระดับสูงสุด) ทั้ง 3 รอบ

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ทำให้การประเมินครั้งนี้ประสบความสำเร็จ 

อนึ่ง การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นส่วนหนึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดระบบการวางแผน ดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ฯลฯ   (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4

22-08-65