ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าสอบจำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด  โดยได้จัดการสอบโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ในการนี้นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งให้แนวคิดข้อแนะนำกับนักเรียนที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างอบอุ่น