ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ครั้งที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4  โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนทางออนไลน์

อนึ่ง สถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เข้ารับการประเมินคุณภาพมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548  ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2550  และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2555  โดยโรงเรียนดุสิตวิทยาเป็นโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลการประเมินภายนอก ระดับคุณภาพดีมาก ทั้ง 3 รอบ

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้เตรียมรับการประเมิน รวมทั้งท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้การประเมินครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี