ปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการเข้าใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2565  โดยได้จัดทำคลิปแนะนำกฏระเบียบการใช้บริการห้องสมุด เวลาเปิดให้บริการ ระเบียบการยืมคืนหนังสือ และแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่าน  เพื่อให้นักเรียนใช้บริการห้องสมุดอย่างถูกต้องเหมาะสม กระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ