นิทรรศการโครงงานระดับปฐมวัย Project Approach Day 2565

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณะครูและผู้ปกครองระดับปฐมวัยได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ "Project Approach Day" โดยเป็นการแสดงผลงานนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยโครงงาน Happy House ของระดับชั้นอนุบาล 1 โครงงานตลาดนัดหรรษา ของระดับชั้นอนุบาล 2 และโครงงาน Welcome to ASEAN ของระดับชั้นอนุบาล 3

บรรยากาศภายในงานนิทรรศการ เด็กๆ ได้ร่วมแต่งกายตามธีมของโครงงานที่ตนได้เรียนรู้ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมชมนิทรรศการ

โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-based Learning : PBL ในทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจ ได้ค้นคว้าหาความรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยกระบวนการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ได้ร่วมมือกันคิดและทำงาน ฝึกวางแผน ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เด็กๆ เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยในระดับปฐมวัยได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงานมาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงผลงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความสุขกับการเรียนรู้ค่ะ