ทัศนศึกษา ป.4-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช
ปีการศึกษา 2565

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 และ 23 มกราคม 2566  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรู้ภายในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการศึกษาในอนาคต  อีกทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม   โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช กรุงเทพฯ   ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชภิมุขสถาน ที่เล่าความเป็นมาของโรงพยาบาลศิริราช  และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ที่จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ