ทัศนศึกษา ป.1-ป.3 ณ ซาฟารีเวิลด์
ปีการศึกษา 2565

คณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566  เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความรู้ภายในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็นจริง   อีกทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม   โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยเด็กๆ ได้รับความเพลิดเพลินจากการชมสัตว์ในสถานที่จำลองเสมือนจริง และการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์หลากหลายชนิด