จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการจัดทำในระบบ E-SAR ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)