จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้จัดการจัดการแข่งขันจำนวน 3 ประเภท รวม 8 รายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 และการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนจากทั่วจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง