ค่ายลูกเสือเนตรนารี
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ โรงเรียนดุสิตวิทยา  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ โดยมีครูฝึกมืออาชีพคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การฝึกทักษะการดำรงชีวิต  การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ต่างๆ  การฝึกทักษะทางสังคม  การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ฝึกความกล้าหาญ  กล้าแสดงออก และปลูกฝังความสามัคคี