ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อส่งเสริมเด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ฝึกกระบวนการคิด ค้นคว้า สังเกต และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง  เด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมฐานต่าง ๆ  และเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ผ่านการตั้งคำถาม สมมติฐาน และทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน