ค่ายจริยธรรม
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายจริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ เจริญสมาธิภาวนากับพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี