กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  รวมทั้งปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของบุพการี